Pressupostos i Liquidacions

INGRESSOS2011201020092008
A – OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
521000.00
513000.00
509000.00
489000.00
2. Impostos Indirectes
20000.00
20000.00
47000.00
90000.00
3. Taxes i altres ingressos
379890.00
374004.00
644716.00
402571.00
4. Transferències corrents
394127.00
368731.00
386132.00
358668.00
5. Ingressos patrimonials
100.00
600.00
600.00
69870.00
B – OPERACIONS DE CAPITAL
7. Transferències de capital
461266.00
167972.00
473997.00
476475.00
8 . Variació d’actius financers
0.00
20000.00
15000.00
15000.00
9. Variació de passius financers
134445.00
197741.00
343048.00
320500.00
TOTALS
1910828.00
1662048.00
2419493.00
2222084.00
DESPESES2011201020092008
A – OPERACIONS CORRENTS
1. Remuneracions de personal
394670.00
365070.00
349724.00
331424.00
2. Compra de béns corrents i serveis
551538.00
526790.00
522963.00
521209.00
3. Interessos
11200.00
13500.00
12500.00
13300.00
4. Transferències corrents
37000.00
41900.00
44000.00
44000.00
B – OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
887838.00
653788.00
1423806.00
1243851.00
9. Variació de passius financers
28582.00
61000.00
66500.00
68300.00
TOTALS
1910828.00
1662048.00
2419493.00
2222084.00