ORDENANCES

 • 12/08/2019
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 • 25/01/2016
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNIC

 • 03/01/2013
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 • 03/02/2016
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 • 03/03/2017
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

 • 04/11/2014
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

 • 12/08/2019
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, AMBULANTS

 • 12/08/2019
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 TAXES PRESTACIÓ DELS SERVEIS PISCINES MUNICIPALS

 • 04/01/2013
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

 • 04/02/2016
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PER SERVEI LLAR D’INFANTS

 • 30/03/2016
  ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 28 REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES

 • 03/03/2017
  ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 34 EGULADORA DEL TRÀNSIT I ÚS DE LA VIA PÚBLICA EN ELS NUCLIS DEL MUNICIPI

 • 03/02/2016
  ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 37 REGULADORA DEL RÈGIM JURÍDIC DELS CAMINS MUNICIPALS

 • 01/03/2016
  ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 38 REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

 • 03/02/2016
  ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 39 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

REGLAMENTS

 • 03/03/2017
  REGLAMENT NÚM. 4-NORMES PER AL BON ÚS DE L’OMPLIDOR DE BOTES DE VALLFOGONA