MAIG-JUNY

APROVACIÓ PADRONS FISCALS I TERMINI DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA.-

La junta de Govern, vistos els padrons corresponents a taxes i impostos que es relacionen, confeccionats d’acord amb les vigents ordenances fiscals, PER UNANIMITAT ACORDA:

A) APROVAR els padrons fiscals següents:

  • TAXA ABAST AIGUA POTABLE i CÀNON DE L’AIGUA (Llei 6/1999, de 12 de juliol), d’ordenació, gestío i tributació de l’aigua del període 2n. semestre de l’any anterior.
  • TAXA CONSERVACIÓ DE CLAVEGUERAM del període 2n. semestre de l’any anterior.
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
  • TAXA GUALS.

B) FIXAR EL TERMINI DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA de maig/juny de l’any actual.

Els ingressos es podran fer efectius en algun dels mitjans que disposa l’art. 24 del RGR. Transcorregut el període d’ingrés en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’art. 127 de la Llei Gral. Tributària. Es satisfarà el recàrrec executiu del 5% fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment; després d’aquesta data, 10% constrenyiment reduït i 20% constrenyiment ordinari de l’import del deute no ingressat i els interessos de demora.

C) EXPOSAR AL PÚBLIC, en termini i forma els padrons aprovats i notificació col·lectiva, així com el termini de recaptació en voluntària.

NOVEMBRE – DESEMBRE

APROVACIÓ PADRONS FISCALS i TERMINI DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA.-

La Comissió de Govern, vistos els padrons corresponents a taxes i impostos que es relacionen, confeccionats d’acord amb les vigents ordenances fiscals, PER UNANIMITAT ACORDA:

A) APROVAR els padrons fiscals següents:

  • TAXA ABAST AIGUA POTABLE i CÀNON DE L’AIGUA (Llei 6/1999, de 12 de juliol), d’ordenació, gestío i tributació de l’aigua del període 1r. semestre de l’any actual.
  • TAXA CONSERVACIÓ DE CLAVEGUERAM del període 1r. semestre de l’any actual.
  • CONSERVACIÓ CEMENTIRIS MUNICIPALS
  • TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Es fa constar que no s’aplica la taxa corresponent a recollida deixalleria, per quan el Consell tampoc l’aplica.

B) FIXAR EL TERMINI DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA de Novembre/Desembre de l’any actual.

Els ingressos es podran fer efectius en algun dels mitjans que disposa l’art. 24 del RGR. Transcorregut el període d’ingrés en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’art. 127 de la Llei Gral. Tributària. Es satisfarà el recàrrec executiu del 5% fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment; després d’aquesta data, 10% constrenyiment reduït i 20% constrenyiment ordinari de l’import del deute no ingressat i els interessos de demora.

C) EXPOSAR AL PÚBLIC, en termini i forma els padrons aprovats i notificació col·lectiva, així com el termini de recaptació en voluntària.